Privacy

Privacy policy Van der Kam


Van der Kam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onder ‘Van der Kam’ wordt verstaan Van der Kam Amersfoort B.V., Van der Kam Gouda B.V. en Van der Kam Zutphen B.V. met winkels in benoemde steden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van der Kam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Van der Kam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Verwerking van persoonsgegevens van klantkaarthouders
Persoonsgegevens van klantkaarthouders worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Deelname aan ons spaarprogramma;
Direct marketing doeleinden (communicatie over evenementen, aanbiedingen en acties);
Administratieve doeleinden;
Afhandelen van bestellingen en u te informeren over het verloop.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor het spaarprogramma is het noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en ons aangaande het loyaliteits-/ klantkaartprogramma uit te voeren;
Voor direct marketing wordt op onze klantenkaart expliciet toestemming gevraagd;
Van der Kam heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant worden gebruikt.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
E-mailadres;
Geboortedatum;
Aankoopgegevens;
Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Dat u deelneemt aan het loyaliteits-/klantkaartprogramma en eventueel gedurende de periode erna, zo lang er nog (kortings)rechten bestaan voor u;
Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend;
Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.
Verwerking van persoonsgegevens van (online) klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Afhandelen van bestellingen en u te informeren over het verloop;
Direct marketing doeleinden (communicatie over evenementen, aanbiedingen en acties);
Administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan u);
Bij marketing doeleinden: toestemming van u;
Van der Kam heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant worden gebruikt.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
E-mailadres.
Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

Aankoopgegevens;
Surfgedrag;
Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst;
Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informeren d.m.v. digitale communicatie naar u over evenementen, aanbiedingen en acties.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming van u d.m.v. het invullen van uw gegevens bij ‘Nieuwsbrief’ op de website.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

E-mailadres;
Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
Geslacht;
Adresgegevens;
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Uitvoering geven aan de mogelijke overeenkomst (pre contractuele fase) c.q. uw toestemming.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
Geslacht;
Pasfoto;
Adresgegevens;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
E-mailadres;
Geboortedatum;
Opleidingen;
Relevante werkervaring;
Referenties.
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies).
Cameratoezicht
In onze winkels zijn beveiligingscamera’s gemonteerd, welke camera’s duidelijk zichtbaar zijn geplaatst.

Persoonsgegevens in geval van cameratoezicht worden door Van der Kam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Veiligheid van onze klanten en personeel, het bewaken van de producten in onze winkels en de beveiliging van onze gebouwen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming (indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar bij de entree van de winkels. Door middel van het binnengaan van onze winkels geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze wijze);
Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze medewerkers en onze producten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Beelden waarop aanwezigen in onze winkels (herkenbaar) in beeld zijn.
Uw persoonsgegevens worden door Van der Kam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd.
Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies. Indien dit het geval is verwijzen wij u naar ons cookie-policy.

Om het gebruik van onze webshop in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van onze webshop en website;
Het verzorgen van onze (financiële) administraties;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en mailingen/uitnodigingen;
Het verzenden van pakketten aan onze klanten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Van der Kam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

Alle personen die namens Van der Kam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Van der Kam Amersfoort B.V.           
Varkensmarkt 11-15                                                                
3811 LD  AMERSFOORT                                                  

Van der Kam Gouda B.V.
Markt 12/ Markt 14
2801 JH Gouda

Van der Kam Zutphen B.V.
Korte hofstraat 2
7201 KH Zutphen

Houtmarkt 47-51
7201 KJ Zutphen

[email protected]